პერსონალის გადამზადების ინსტრუმენტი

კორპორაციული ტრენინგის შეთავაზებამდე, ჩვენ ვარკვევთ ორგანიზაციის მიზნებს, ამოცანებს, სასურველ შედეგებს, შედეგების გაზომვის კრიტერიუმებს და მხოლოდ შემდეგ ვთავაზობთ კონკრეტულ პროგრამას.

მთავარი აქცენტი კეთდება პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაზე და მის დანერგვაზე ორგანიზაციულ სივრცეში.

დაგვიკავშირდით

გამოიყენეთ უკუკავშირის ფორმა შეთავაზების მისაღებად

უკუკავშირი