ინდივიდუალური ბიზნეს შეთავაზების მისაღებად

ჩანიშნეთ შეხვედრა

ბიზნეს სერვისები

პროფაილინგი

ფსიქომეტრიული და კოგნიტური პროფაილინგი არის ინსტრუმენტი ადამიანის განვითარებისთვის, რომელიც გვეხმარება გავარკვიოთ მისი ზრდის ზონა, არსებული ქცევის პატერნები. ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით ჩვენ ვიკვლევთ:

 • კომპეტენციებს და ქცევებს

 • აზროვნების წყობას

 • ლიდერულ კომპონენტებს და ოპერირებას

 • განვითარების პოტენციალს

 • ადამიანების და საკუთარი თავის მართვის უნარს

პროფაილინგი არის ბიზნეს ქოუჩინგის დანერგვის და ლიდერობის განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპი.

ბიზნეს ქოუჩინგი

 • აღმასრულებელი ქოუჩინგი

 • მართვითი ქოუჩინგი

 • გუნდური ქოუჩინგი

 • ლიდერობის განვითარება

 • ცვლილებების მართვა

ეს არის პროფესიული ურთიერთქმედების სისტემა ქოუჩსა და ორგანიზაციას შორის, რომელიც მიმართულია ბიზნესის ზრდაზე, განვითარებაზე, ადამიანების მოტივირებაზე, ლიდერობის პარადიგმის ცვლილებაზე და კულტურის ფორმირებაზე ორგანიზაციულ კონტექსტში.

თიმბილდინგი და თიმბონდინგი

სოციალური სიმულაციების და როლური თამაშების გამოყენებით, გუნდებისთვის კონკრეტული გამოცდილების შექმნა შემდეგი მიმართულებებით:

 • გუნდის შექმნა და მართვა

 • სწორი როლური განაწილება და გუნდური თამაშის ეთიკა

 • კომუნიკაცია და კონფლიქტები გუნდში

 • გუნდის ემოციური გონიერება

 • გუნდური უნარ-ჩვევების გამომუშავება

ჩვენ მიერ შექმნილი გუნდური აქტივობების სცენარები არის უნიკალური, რომელიც გათვლილია 20-დან 200-მდე ადამიანისთვის როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქ გარეთ.

კორპორაციული ტრენინგები

ინდივიდუალური ტრენინგ პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით:

 • ქოუჩინგი მართვაში

 • ლიდერობის განვითარება

 • NLP კომუნიკაციის ტექნოლოგიები

 • მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგი

 • ემოციური ინტელექტი

კორპორაციული ტრენინგის შეთავაზებამდე, ჩვენ ვარკვევთ ორგანიზაციის საჭიროებებს, მიზნებს, შედეგების გაზომვის კრიტერიუმებს და მხოლოდ შემდეგ ვთავაზობთ კონკრეტულ პროგრამას.

87%

ლიდერობის
განვითარება

94%

ორგანიზაციული
კულტურა

89 %

გუნდის მართვა

თუ გსურთ მიიღოთ ჩვენგან ოფერი, შეავსეთ უკუკავშირის ფორმა, რომელიც დაგვეხმარება ამოცანის განსაზღვრაში

უკუკავშირი