ინდივიდუალური ბიზნეს შეთავაზების მისაღებად

ჩანიშნეთ შეხვედრა

ბიზნეს სერვისები

ბიზნეს პროფაილინგი

ფსიქომეტრიული და კოგნიტური პროფაილინგი არის ადამიანური რესურსების მართვის აქტიური ინსტრუმენტი, რომელიც გვეხმარება გავარკვიოთ პერსონალის არსებული თუ მოსალოდნელი ქცევა. ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით ჩვენ ვიკვლევთ:

 • კომპეტენციებს და ქცევებს

 • აზროვნების წყობას

 • ლიდერულ კომპონენტებს და ოპერირებას

 • განვითარების პოტენციალს

 • ადამიანების და საკუთარი თავის მართვის უნარს

ბიზნეს პროფაილინგი არის ბიზნეს ქოუჩინგის დანერგვის და ლიდერობის განვითარების პირველი ეტაპი.

ბიზნეს ქოუჩინგი

ჩვენ ვიკვლევთ თანამედროვე მართვის მეთოდებს და ვნერგავთ ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიებს შემდეგი მიმართულებებით:

 • აღმასრულებელი ქოუჩინგი

 • მართვითი ქოუჩინგი

 • გუნდური ქოუჩინგი

 • ლიდერობის განვითარება

 • ცვლილებების მენეჯმენტი

ეს არის პროფესიული ურთიერთქმედების სისტემა ქოუჩსა და კომპანიას/ორგანიზაციას შორის, რომელიც მიმართულია ბიზნესის ზრდაზე, განვითარებაზე, ადამიანების მოტივირებაზე, მიზნების დასახვასა და მის შესრულებაზე ორგანიზაციულ კონტექსტში.

თიმბილდინგი და თიმბონდინგი

სოციალური სიმულაციების და როლური თამაშების გამოყენებით, გუნდებისთვის კონკრეტული გამოცდილების შექმნა შემდეგი მიმართულებებით:

 • გუნდის შექმნა და მართვა

 • სწორი როლური განაწილება და გუნდური თამაშის ეთიკა

 • კომუნიკაცია და კონფლიქტები გუნდში

 • გუნდის ემოციური გონიერება

 • გუნდური უნარ-ჩვევების გამომუშავება

ჩვენ მიერ შექმნილი გუნდური აქტივობების სცენარები არის უნიკალური, რომელიც გათვლილია 20-დან 200-მდე ადამიანისთვის როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქ გარეთ.

კორპორაციული ტრენინგები

ინდივიდუალური ტრენინგ პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით:

 • ქოუჩინგი მართვაში

 • ლიდერობის განვითარება

 • NLP კომუნიკაციის ტექნოლოგიები

 • მაღალ-ეფექტური ქოუჩინგი

პერსონალის გადამზადების უნიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც მორგებულია კონკრეტულად ორგანიზაციის მოთხოვნებზე. კორპორაციული ტრენინგის შეთავაზებამდე, ჩვენ ვარკვევთ ორგანიზაციის საჭიროებებს, მიზნებს, შედეგების გაზომვის კრიტერიუმებს და მხოლოდ შემდეგ ვთავაზობთ კონკრეტულ პროგრამას.

87%

ლიდერობის
განვითარება

94%

ორგანიზაციული
კომუნიკაცია

100%

სტრესის
მართვა

თუ გსურთ მიიღოთ ჩვენგან ოფერი, შეავსეთ უკუკავშირის ფორმა, რომელიც დაგვეხმარება ამოცანის განსაზღვრაში

უკუკავშირი