ბიზნესისთვის

ბიზნეს ქოუჩინგი არის მართვის ახალი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანური რესურსებისა და შესაძლებლობების გაფართოებაზე. ქოუჩინგ ლაბი გთავაზობთ ბიზნეს ქოუჩინგის დანერგვას ორგანიზაციაში შემდეგი მიმართულებებით:

 • აღმასრულებელი ქოუჩინგი
 • მართვითი ქოუჩინგი
 • გუნდური ქოუჩინგი

რატომ ბიზნეს ქოუჩინგი:

ეს არის პროფესიული ურთიერთქმედების სისტემა ქოუჩსა და კომპანიას/ორგანიზაციას შორის, რომელიც მიმართულია ბიზნესის ზრდაზე, განვითარებაზე, ადამიანების მოტივირებაზე, მიზნების დასახვასა და მის შესრულებაზე ორგანიზაციულ კონტექსტში. ბიზნეს ქოუჩთან მუშაობის შედეგად ხდება:

 • თვითშემეცნების სტიმულირება: პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხედვა, ზრდის ზონა, გაცნობიერება, მისია, ღირებულებები, მიზნები;

 • ხედვის რეალობად გარდაქმნა: მუშაობა მოტივაციაზე, ქმედითი უნარების გაუმჯობესება;

 • მუშაობა შედეგისთვის: პროექტების რეალიზაციის სტრატეგია;

 • კარიერული განვითარება და მიზნების დასახვის ტექნოლოგიების ფლობა;

 • თვითქოუჩინგი: თვითგანვითარებისთვის დასწავლის ფონის და რიტმის გამომუშავება;

 • მუშაობა შემზღუდველ რწმენა-წარმოდგენებთან, რაც ქმნის რისკებს პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაში;

 • მხარდამჭერი გარემოს შექმნა, ემპათიის უნარი როგორც ინდივიდუალურ, ასევე გუნდურ საფეხურებზე, უკუკავშირის მიღება და გაცემა;

 • ორგანიზაციის ხედვის/მისიის/ღირებულებების გაცნობიერება და ინტეგრირება;

 • ეფექტური კომუნიკაცია: შედეგზე ორიენტირებული ქოუჩინგური დიალოგების წარმოების უნარი;

 • ლიდერის უნარები: მუშაობა გუნდთან, სტრატეგიული აზროვნება, მოტივაცია, ჩართულობა, ბალანსი სამუშაო გარემოში, კომუნიკაცია, სოციალური კავშირები, საკუთარი განვითარება და სხვისი პოტენციალის აღმოჩენა;

 • გუნდური ქოუჩინგი: თიმ ბილდინგი, გუნდში როლური განაწილება, კომუნიკაცია;

 • კონფლიქტების მართვა;

 • დაგეგმვის და მართვის უნარების გაუმჯობესება;

 • მუშაობა სტრესთან;

 • ემოციური ინტელექტი;

 • ლიდერშიპ პოტენციალის განვითარებისთვის ფუნდამენტის შექმნა;

 • ცვლილებების მენეჯმენტი;

ჩვენ ვიკვლევთ თანამედროვე მეთოდებს და ვნერგავთ ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიებს

ძალიან ხშირად ბიზნესის ეფექტურობა იკლებს მხოლოდ იმიტომ, რომ კომპანიაში არ არის ჩამოყალიბებული ერთიანი გუნდი, სადაც იქნება საერთო ხედვები, მიზნები, მოტივაცია და რომლის მუშაობაც იქნება ეფექტიანი. გუნდურ მუშაობაში რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა სამუშაო ძალების და როლების არასწორი გადანაწილება, ერთიანი ხედვის არარსებობა, ქცევის კულტურის და ღირებულებების არქონა, მიზნების და სამოქმედო გეგმის არარსებობა, კომუნიკაციის შეფერხება და კონფლიქტები. შესაძლებელია, ყველა აქ ჩამოთვლილი პრობლემა მოგვევლინოს როგორც ერთდროულად, ასევე ცალ-ცალკე კომპონენტებად და ერთნაირად დააზარალოს ბიზნეს პროცესები. ხოლო ყველა ამ კომპონენტის გამართვა გვაძლევს საათის მექანიზმივით აწყობილ გუნდს და წარმატებულ ბიზნესს.

გუნდური ქოუჩინგი არის მუშაობის ფორმატი გუნდთან, რომლის მიზანია მოახდინოს თითოეული თანამშრომლის პოტენციალის აქტივიზაცია და შეკრას მთლიანი, ერთიანი გუნდი. ტრენინგისგან განსხვავებით, სესიის დროს გუნდი თავად სახავს მიზნებს. ქოუჩი კი არ ასწავლის ამ მიზნის მიღწევის გზებს, არამედ გუნდის მონაწილეები თავად ეძებენ საუკეთესო გადაწყვეტას, მუშაობენ და ავითარებენ საკუთარ რესურსებს. აქ არის ჩართული ყველა კომპონენტი, მათ შორის კომუნიკაციის თუ კონფლიქტის საკითხები, როლური გადანაწილება, თითოეული თანამშრომლის ღირებულებები და მოტივაცია, საუკეთესო გუნდის მოდელირების კომპონენტები.

აღმასრულებელი ქოუჩინგი: ორგანიზაცია არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც მუდმივად ვითარდება და მიდის წინ. განვითარებისთვის კი საჭიროა სტრატეგიის და ხედვის სწორად შემუშავება, მისიის განაცხადის და ორგანიზაციის ღირებულებების დანერგვა, მიზნების დასახვა და ხელისშემშლელ სტრეს-ფაქტორებთან მუშაობა. სწორედ ამისთვის აღმასრულებელი ქოუჩინგი გთავაზობთ პერსონალურ სესიებს ტოპ-მენეჯმენტთან, რომლის მიზანია ორგანიზაციის განვითარება გადაიყვანოს ახალ საფეხურზე.

მართვითი ქოუჩინგი მოიაზრებს საშუალო რგოლის მენეჯერებთან გუნდურ და ინდივიდუალურ მუშაობას კომბინირებულად, რათა ორგანიზაციაში დაინერგოს მართვის ქოუჩინგური სტილი. ქოუჩის მუშაობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ კლიენტის ბიზნეს ამოცანებით. იგი ასევე ეხმარება ადამიანს ან ადამიანების ჯგუფს მოახდინონ და დანერგონ მნიშვნელოვანი პიროვნული ცვლილებები.

კონტაქტი

ბიზნეს ქოუჩინგის სერვისის მისაღებად დაგვიკავშირდით:

კონტაქტი