ბიზნეს ქოუჩინგი

ბიზნეს ქოუჩინგი არის პროფესიული ურთიერთობა ქოუჩსა და კომპანიას/ორგანიზაციას შორის, რომლის მთავარი ამოცანაა ბიზნესის გადაყვანა განვითარების ახალ საფეხურზე. ქოუჩი მუშაობის პროცესში იყენებს სწორი სტრატეგიული კითხვების დასმის ტექნოლოგიას, ქოუჩინგურ მიდგომებს და ტექნიკებს იმისათვის, რომ ბიზნესი მივიდეს დასახულ მიზნამდე და შექმნას თავისი უნიკალური ისტორია. მთავარი ამოცანა, რასაც ბიზნეს ქოუჩინგი სახავს, ეს არის ორგანიზაციაში მომუშავე ადამიანების წარმატებისთვის შესაბამისი რესურსული გარემოს შექმნა, მათი პერსონალური და პროფესიული უნარების განვითარება.

ბიზნეს ქოუჩინგი ქმნის წარმატების და განვითარების სტრატეგიებს ბიზნესისთვის, რომელიც მოიცავს მიზნების დასახვას, კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას, შედეგების გაზომვას, მოტივაციის ზრდას, პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებას, პროგრესის დაფიქსირებას.

ბიზნეს ქოუჩინგი არის უნიკალური ინსტრუმენტი სტარტაპებისთვის, მცირე, საშუალო თუ მსხვილი ბიზნესისთვის, მენეჯმენტის და ლიდერშიპის განვითარებისთვის.

დეტალური სერვისები იხილეთ აქ:

ბიზნესისთვის